MyGit
🥰🥰🥰MyGit🥰🥰🥰

embedchain/embedchain

Python Star:5321

最新版本: v0.0.65 (2023-10-01 06:58:45)

home-assistant/core

Python Star:63163

最新版本: 2023.10.0b3 (2023-09-30 16:55:04)

minio/minio

Go Star:40970

最新版本: RELEASE.2023-09-30T07-02-29Z (2023-09-30 16:02:47)

embedchain/embedchain

Python Star:5321

最新版本: v0.0.64 (2023-09-30 14:46:54)

symfony/routing

PHP Star:7487

最新版本: v6.3.5 (2023-09-30 14:42:27)

symfony/symfony

PHP Star:28717

最新版本: v6.3.5 (2023-09-30 14:41:29)

symfony/symfony

PHP Star:28717

最新版本: v5.4.29 (2023-09-30 14:36:34)

rust-lang/mdBook

Rust Star:14999

最新版本: v0.4.35 (2023-09-30 07:44:43)

airbnb/lottie-ios

Swift Star:24483

最新版本: 4.3.3 (2023-09-30 07:13:31)

isledecomp/isle

C++ Star:1359

最新版本: continuous (2023-09-30 05:56:02)

logspace-ai/langflow

Python Star:12499

最新版本: v0.5.0a2 (2023-09-30 05:29:44)

stevearc/conform.nvim

Lua Star:480

最新版本: v3.7.2 (2023-09-30 05:01:22)

emqx/emqx

Erlang Star:12243

最新版本: e5.3.0 (2023-09-30 03:55:13)

emqx/emqx

Erlang Star:12243

最新版本: v5.3.0 (2023-09-30 03:41:14)

stevearc/conform.nvim

Lua Star:480

最新版本: v3.7.1 (2023-09-30 03:30:10)

stevearc/conform.nvim

Lua Star:480

最新版本: v3.7.0 (2023-09-30 02:59:08)

Arize-ai/phoenix

Python Star:1418

最新版本: v0.0.42 (2023-09-30 02:50:47)

grpc/grpc

C++ Star:39107

最新版本: v1.59.0 (2023-09-30 01:29:37)

Josh-XT/AGiXT

Python Star:2060

最新版本: v1.4.0 (2023-09-29 23:57:38)

langchain-ai/langchain

Python Star:63507

最新版本: v0.0.305 (2023-09-29 23:56:11)

makeplane/plane

TypeScript Star:16980

最新版本: v0.13.1-dev (2023-09-29 22:59:42)

TanStack/query

TypeScript Star:36416

最新版本: v5.0.0-rc.2 (2023-09-29 22:58:26)

gradle/gradle

Groovy Star:15224

最新版本: v8.4.0-RC3 (2023-09-30 00:32:19)

makeplane/plane

TypeScript Star:16980

最新版本: v0.13-dev (2023-09-29 21:17:41)