MyGit
编程语言:C++

niedev/RTranslator

Star:980

2.0.1 2024-06-20 20:16:30

tensorflow/tensorflow

Star:183548

v2.17.0-rc0 2024-06-19 04:41:46

ml-explore/mlx

Star:15363

v0.15.1 2024-06-15 05:13:49

facebook/folly

Star:27332

v2024.06.10.00 2024-06-10 23:03:08

MaaAssistantArknights/MaaAssistantArknights

Star:12328

v5.4.0-beta.1 2024-06-08 15:33:11

protocolbuffers/protobuf

Star:64207

v27.1 2024-06-06 02:58:59

k2-fsa/sherpa-onnx

Star:1381

v1.9.27 2024-06-05 00:28:15

duckdb/duckdb

Star:18449

v1.0.0 2024-06-03 21:08:46

ExpressLRS/ExpressLRS

Star:3202

3.4.2 2024-06-02 11:10:11

LizardByte/Sunshine

Star:14341

v2024.601.193044 2024-06-02 03:37:06

PCSX2/pcsx2

Star:10478

v1.7.5858 2024-06-01 09:49:29

matanki-saito/EU4dll

Star:892

82 2024-06-01 09:25:13

google/highway

Star:3767

1.2.0 2024-06-01 01:04:54

sudachi-emu/sudachi

Star:1602

v1.0.2 2024-05-28 02:40:08

ocornut/imgui

Star:56717

v1.90.7 2024-05-27 21:48:00

XITRIX/Moonlight-Switch

Star:734

v1.1.0 2024-05-27 16:27:19

Mozilla-Ocho/llamafile

Star:15781

0.8.6 2024-05-25 22:27:36

es3n1n/no-defender

Star:901

v1.0.1 2024-05-25 03:26:33

electron/electron

Star:112251

v31.0.0-beta.6 2024-05-24 01:14:34

chiteroman/PlayIntegrityFix

Star:3536

v15.9.9 2024-05-23 17:22:16

tensorflow/tensorflow

Star:183548

v2.17.0-rc0 2024-06-19 04:41:46

facebook/react-native

Star:116300

v0.74.1 2024-05-04 00:26:34

electron/electron

Star:112251

v31.0.0-beta.6 2024-05-24 01:14:34

microsoft/terminal

Star:93881

v1.21.1272.0 2024-05-08 03:45:11

godotengine/godot

Star:85644

4.2.2-stable 2024-04-18 05:31:13

bitcoin/bitcoin

Star:76735

v27.0 2024-04-17 04:16:23

apple/swift

Star:66173

swift-5.10-RELEASE 2024-03-06 06:01:03

nomic-ai/gpt4all

Star:65193

v2.8.0-pre1 2024-05-16 07:37:04

protocolbuffers/protobuf

Star:64207

v27.1 2024-06-06 02:58:59

tesseract-ocr/tesseract

Star:58506

5.4.0-rc1 2024-05-12 21:46:44

ggerganov/llama.cpp

Star:58330

b2901 2024-05-16 16:42:29

ocornut/imgui

Star:56717

v1.90.7 2024-05-27 21:48:00

topjohnwu/Magisk

Star:44792

v27.0 2024-02-03 15:33:55

grpc/grpc

Star:40863

v1.64.0-pre2 2024-05-10 07:05:42

nlohmann/json

Star:40593

v3.11.3 2023-11-29 05:38:09

yuzu-emu/yuzu

Star:38326

Light-City/CPlusPlusThings

Star:37546

ClickHouse/ClickHouse

Star:34868

v23.8.14.6-lts 2024-05-03 02:02:37

google/googletest

Star:33535

v1.14.0 2023-08-03 00:32:20

WerWolv/ImHex

Star:33127

v1.33.2 2024-03-23 18:06:55