MyGit

1.8.12

2dust/v2flyNG

版本发布时间: 2023-12-12 20:50:15

2dust/v2flyNG最新发布版本:1.8.24(2024-05-18 17:38:33)

相关地址:原始地址 下载(tar) 下载(zip)

1、 v2flyNG_1.8.12.apk 64.64MB

2、 v2flyNG_1.8.12_arm64-v8a.apk 23.66MB

3、 v2flyNG_1.8.12_armeabi-v7a.apk 23.54MB

4、 v2flyNG_1.8.12_x86.apk 25.17MB

5、 v2flyNG_1.8.12_x86_64.apk 24.85MB

查看:2023-12-12发行的版本