MyGit
编程语言:Lua

LazyVim/LazyVim

Star:14710

v12.13.0 2024-06-12 05:51:36

folke/lazy.nvim

Star:12242

v10.22.1 2024-06-02 20:54:19

xiaorouji/openwrt-passwall

Star:6577

4.77-6 2024-05-31 23:01:32

kenzok8/small

Star:945

15-aarch64_cortex-a53 2024-05-30 20:36:57

Kong/kong

Star:37941

3.7.0 2024-05-29 00:00:45

folke/ts-comments.nvim

Star:167

v1.1.0 2024-05-22 01:37:28

iDvel/rime-ice

Star:7467

2024.05.21 2024-05-21 09:20:10

AstroNvim/AstroNvim

Star:12008

v4.7.3 2024-05-19 02:44:40

stevearc/oil.nvim

Star:3065

v2.9.0 2024-05-17 02:33:01

stevearc/conform.nvim

Star:2297

v5.7.0 2024-05-17 01:46:43

face-hh/griddycode

Star:1394

v1.2.2 2024-05-10 01:34:32

ejoy/ant

Star:3663

nightly 2024-05-09 18:07:47

akinsho/toggleterm.nvim

Star:3785

v2.11.0 2024-04-22 21:24:51

EdgeTX/edgetx-sdcard

Star:108

latest 2024-04-08 07:16:05

PathOfBuildingCommunity/PathOfBuilding

Star:3593

v2.42.0 2024-03-30 07:43:21

NvChad/NvChad

Star:23087

v2.5 2024-03-10 01:37:56

rotorflight/rotorflight-lua-scripts

Star:11

release/2.0.0-RC1 2024-03-01 05:20:30

echasnovski/mini.nvim

Star:3974

v0.12.0 2024-02-29 23:54:43

Project-Sloth/ps-housing

Star:329

1.2.1 2024-02-19 17:14:06

williamboman/mason.nvim

Star:7027

v1.10.0 2024-01-29 14:30:12

Kong/kong

Star:37941

3.7.0 2024-05-29 00:00:45

NvChad/NvChad

Star:23087

v2.5 2024-03-10 01:37:56

nvim-lua/kickstart.nvim

Star:15872

LazyVim/LazyVim

Star:14710

v12.13.0 2024-06-12 05:51:36

folke/lazy.nvim

Star:12242

v10.22.1 2024-06-02 20:54:19

AstroNvim/AstroNvim

Star:12008

v4.7.3 2024-05-19 02:44:40

neovim/nvim-lspconfig

Star:9652

wbthomason/packer.nvim

Star:7639

iDvel/rime-ice

Star:7467

2024.05.21 2024-05-21 09:20:10

williamboman/mason.nvim

Star:7027

v1.10.0 2024-01-29 14:30:12

xiaorouji/openwrt-passwall

Star:6577

4.77-6 2024-05-31 23:01:32

craftzdog/dotfiles-public

Star:6019

alexazhou/VeryNginx

Star:5938

v0.3.3 2016-08-15 20:55:33

ThePrimeagen/harpoon

Star:5920

folke/tokyonight.nvim

Star:5451

v3.0.1 2024-01-21 18:47:21

folke/trouble.nvim

Star:4824

v2.10.0 2023-10-18 19:01:08

echasnovski/mini.nvim

Star:3974

v0.12.0 2024-02-29 23:54:43

CorsixTH/CorsixTH

Star:3917

v0.67 2023-08-12 22:21:08

akinsho/toggleterm.nvim

Star:3785

v2.11.0 2024-04-22 21:24:51

ejoy/ant

Star:3663

nightly 2024-05-09 18:07:47