MyGit
编程语言:Scala

delta-io/delta

Star:7093

v4.0.0-preview-rc2 2024-06-08 07:39:48

enso-org/enso

Star:7292

2024.1.1-nightly.2024.5.14 2024-05-14 12:05:35

delta-io/delta-sharing

Star:683

v1.0.5 2024-04-24 01:19:22

microsoft/SynapseML

Star:4992

v1.0.4-spark3.5 2024-04-11 03:16:17

databrickslabs/smolder

Star:57

v0.1.0 2024-03-16 01:53:23

twitter/finagle

Star:8748

finagle-23.11.0 2023-11-03 04:44:41

scottweaver/testcontainers-for-zio

Star:48

v0.10.0 2023-02-15 11:13:52

chipsalliance/rocket-chip

Star:3030

v1.6 2022-10-10 20:40:41

conduktor/kafka-security-manager

Star:354

v1.0.1 2022-01-07 07:26:20

feedzai/cosy-test

Star:11

v0.1.3 2021-07-29 18:05:30

rtyley/bfg-repo-cleaner

Star:10719

v1.14.0 2021-02-28 00:46:21

titicaca/spark-iforest

Star:225

v2.4.0-release 2019-07-02 17:48:02

testcontainers/testcontainers-scala

Star:598

0.27.0 2019-06-24 00:51:16

lichess-org/lila

Star:14721

v1.1.0 2017-08-31 21:15:36

mesos/kafka

Star:416

v0.10.0.0 2017-01-26 03:08:11

mauricio/postgresql-async

Star:1432

0.2.21 2017-01-10 00:55:06

spark-jobserver/spark-jobserver

Star:2841

samadpls/Aurora-5-Stage-Pipelined-RV32i

Star:11

sryza/spark-timeseries

Star:1189

twosigma/flint

Star:992

twitter/the-algorithm

Star:61525

lichess-org/lila

Star:14721

v1.1.0 2017-08-31 21:15:36

rtyley/bfg-repo-cleaner

Star:10719

v1.14.0 2021-02-28 00:46:21

twitter/finagle

Star:8748

finagle-23.11.0 2023-11-03 04:44:41

enso-org/enso

Star:7292

2024.1.1-nightly.2024.5.14 2024-05-14 12:05:35

delta-io/delta

Star:7093

v4.0.0-preview-rc2 2024-06-08 07:39:48

microsoft/SynapseML

Star:4992

v1.0.4-spark3.5 2024-04-11 03:16:17

chipsalliance/rocket-chip

Star:3030

v1.6 2022-10-10 20:40:41

spark-jobserver/spark-jobserver

Star:2841

SpinalHDL/SpinalHDL

Star:1540

mauricio/postgresql-async

Star:1432

0.2.21 2017-01-10 00:55:06

sbt/sbt-dependency-graph

Star:1240

sryza/spark-timeseries

Star:1189

outworkers/phantom

Star:1046

twosigma/flint

Star:992

delta-io/delta-sharing

Star:683

v1.0.5 2024-04-24 01:19:22

testcontainers/testcontainers-scala

Star:598

0.27.0 2019-06-24 00:51:16

mesos/kafka

Star:416

v0.10.0.0 2017-01-26 03:08:11

conduktor/kafka-security-manager

Star:354

v1.0.1 2022-01-07 07:26:20

titicaca/spark-iforest

Star:225

v2.4.0-release 2019-07-02 17:48:02