MyGit
编程语言:C#

BartoszCichecki/LenovoLegionToolkit

Star:3354

2.17.0 2023-12-02 02:53:42

evolutionary-architecture/evolutionary-architecture-by-example

Star:487

v1.1.0 2023-12-02 01:28:08

Azure/azure-sdk-for-net

Star:4837

Azure.ResourceManager.Workloads_1.1.0 2023-12-01 16:48:21

microsoft/fluentui-blazor

Star:2324

V4.1.1 2023-12-01 05:12:34

SlejmUr/PayCheck3

Star:221

latest 2023-11-30 23:46:28

Tyrrrz/YoutubeDownloader

Star:5724

1.10.8 2023-11-30 06:39:23

vpnhood/VpnHood

Star:742

v3.2.440-prerelease 2023-11-29 18:23:05

ardalis/CleanArchitecture

Star:13889

v9.0.1 2023-11-29 01:11:17

FirstGearGames/FishNet

Star:964

4.0.5 2023-11-27 22:29:40

gitextensions/gitextensions

Star:7203

v4.2.1 2023-11-27 12:57:36

FlaxEngine/FlaxEngine

Star:5142

1.7.6406.1 2023-11-26 05:45:25

shemanaev/jellyfin-plugin-media-cleaner

Star:35

v2.9.0.0 2023-11-26 00:56:24

gitextensions/GitExtensions.GerritPlugin

Star:8

v2.0.8 2023-11-25 07:03:09

Fictiverse/Redream

Star:1737

1.16 2023-11-24 03:38:17

Tyrrrz/DiscordChatExporter

Star:6254

2.42.5 2023-11-23 06:32:36

microsoft/devhome

Star:2777

v0.701.323.0 2023-11-22 01:57:58

bitwarden/server

Star:13573

v2023.10.3 2023-11-22 01:11:38

abpframework/abp

Star:11736

8.0.0-rc.1 2023-11-21 16:59:51

AlchlcDvl/TownOfUsReworked

Star:23

v0.6.2 2023-11-20 21:32:01

flyingpie/windows-terminal-quake

Star:487

v1.6.1 2023-11-20 03:21:37

microsoft/PowerToys

Star:98618

v0.75.1 2023-11-01 01:21:12

shadowsocks/shadowsocks-windows

Star:57387

4.4.1.0 2022-02-08 19:03:16

PowerShell/PowerShell

Star:41687

v7.4.0 2023-11-17 01:06:48

dotnet/aspnetcore

Star:33056

v8.0.0 2023-11-15 02:57:47

files-community/Files

Star:29695

v3.0.5 2023-11-14 03:30:17

jellyfin/jellyfin

Star:26645

v10.8.12 2023-11-06 01:53:58

Ryujinx/Ryujinx

Star:25439

dotnet-architecture/eShopOnContainers

Star:24641

6.0.0 2023-02-06 19:25:43

huiyadanli/RevokeMsgPatcher

Star:23857

1.7 2023-10-24 01:12:11

CodeHubApp/CodeHub

Star:22938

dotnet/maui

Star:20208

8.0.3 2023-11-15 00:08:52

veler/DevToys

Star:19012

v1.0.13.0 2023-07-25 22:23:58

BeyondDimension/SteamTools

Star:16382

3.0.0-rc.2 2023-09-23 17:37:55

leiurayer/downkyi

Star:15860

v1.5.9 2023-05-24 23:57:23

netchx/netch

Star:15308

1.9.7 2022-06-24 15:04:37

microsoft/semantic-kernel

Star:14579

dotnet-1.0.0-beta8 2023-11-17 05:26:29

jasontaylordev/CleanArchitecture

Star:14134

v8.0.0 2023-11-15 19:01:23

ardalis/CleanArchitecture

Star:13889

v9.0.1 2023-11-29 01:11:17

bitwarden/server

Star:13573

v2023.10.3 2023-11-22 01:11:38

dotnet/efcore

Star:12909

v8.0.0 2023-11-15 02:58:04