MyGit
编程语言:C#

ppy/osu

Star:14714

2024.718.1 2024-07-20 17:54:03

betalgo/openai

Star:2849

v8.6.1 2024-07-19 02:38:32

bitwarden/server

Star:14822

v2024.7.1 2024-07-19 01:47:00

microsoft/devhome

Star:3485

v0.1601.561.0 2024-07-18 23:52:18

immense/Remotely

Star:4316

v2024.07.16.1109 2024-07-17 22:55:00

microsoft/semantic-kernel

Star:20627

dotnet-1.16.0 2024-07-17 02:25:46

vpnhood/VpnHood

Star:906

v4.6.546 2024-07-16 02:18:33

dotnetcore/FreeSql

Star:4032

v3.2.833 2024-07-15 22:47:31

btcpayserver/btcpayserver

Star:6179

v1.13.4 2024-07-15 21:06:40

QuestPDF/QuestPDF

Star:11242

2024.7.0 2024-07-15 20:49:01

ant-design-blazor/ant-design-blazor

Star:5652

0.19.5.1 2024-07-15 19:23:23

microsoft/PowerToys

Star:107222

V0.82.1 2024-07-13 00:42:34

shemanaev/jellyfin-plugin-media-cleaner

Star:66

v2.17.0.0 2024-07-12 03:02:09

nacos-group/nacos-sdk-csharp

Star:414

v1.3.7 2024-07-11 10:11:50

confluentinc/confluent-kafka-dotnet

Star:14

v2.5.0 2024-07-11 08:54:36

tukasa0001/TownOfHost

Star:292

v5.1.7 2024-07-10 23:24:35

microsoft/fluentui-blazor

Star:3510

v4.9.1 2024-07-10 16:47:34

dotnet/runtime

Star:14607

9.0.0-preview.6.24327.7 2024-07-10 01:59:22

dotnet/efcore

Star:13521

v9.0.0-preview.6.24327.4 2024-07-10 01:58:54

dotnet/aspnetcore

Star:34868

v9.0.0-preview.6.24328.4 2024-07-10 01:58:21

microsoft/PowerToys

Star:107222

V0.82.1 2024-07-13 00:42:34

shadowsocks/shadowsocks-windows

Star:58127

4.4.1.0 2022-02-08 19:03:16

PowerShell/PowerShell

Star:43809

v7.4.3 2024-06-19 07:13:56

dotnet/aspnetcore

Star:34868

v9.0.0-preview.6.24328.4 2024-07-10 01:58:21

Ryujinx/Ryujinx

Star:33577

jellyfin/jellyfin

Star:31885

v10.9.7 2024-06-25 08:19:32

files-community/Files

Star:29695

v3.0.5 2023-11-14 03:30:17

huiyadanli/RevokeMsgPatcher

Star:27540

1.8 2024-06-15 19:01:49

dotnet-architecture/eShopOnContainers

Star:24575

6.0.0 2023-02-06 19:25:43

AvaloniaUI/Avalonia

Star:24232

11.1.0-beta2 2024-04-25 16:06:30

DevToys-app/DevToys

Star:23789

v1.0.13.0 2023-07-25 22:23:58

CodeHubApp/CodeHub

Star:22863

dotnet/maui

Star:21870

8.0.70 2024-07-10 01:45:20

microsoft/semantic-kernel

Star:20627

dotnet-1.16.0 2024-07-17 02:25:46

leiurayer/downkyi

Star:19946

v1.6.1 2023-12-10 13:26:06

BeyondDimension/SteamTools

Star:18919

3.0.0-rc.8 2024-04-30 21:40:15

netchx/netch

Star:16026

1.9.7 2022-06-24 15:04:37

jasontaylordev/CleanArchitecture

Star:15866

v8.0.0 2023-11-15 19:01:23

ardalis/CleanArchitecture

Star:15036

v9.1.0 2024-03-05 03:59:06

bitwarden/server

Star:14822

v2024.7.1 2024-07-19 01:47:00